In de tijd

Onderzoek naar tweedeling (2019 – 2021)

Er is sprake van tweedeling in een stad als mensen in een sociaal-economisch kwetsbare positie steeds meer in dezelfde buurten van de stad wonen. In 2019 en 2020 kwam er landelijk meer aandacht voor tweedeling. Onderzoek toonde namelijk aan dat de tweedeling de laatste jaren is toegenomen. Het college van B&W van Breda zette daarop de vraag uit of dat ook in Breda zo was. Ook de gemeenteraad gaf opdracht voor onderzoek.

Het gesprek in de stad (voorjaar 2021)

Het tegengaan van tweedeling is iets van lange adem. Wil je als stad die uitdaging aangaan dan is het belangrijk dat bewoners en organisaties die tweedeling herkennen. Daarom besloot het college vroeg in 2021 het gesprek over tweedeling in Breda op gang te brengen. Justin Goetzee werd benaderd als verkenner van dat gesprek. Met de initiatiefgroep Verbeter Breda bracht hij het gesprek op gang.

Het Pact van Breda Deel 1 (juli 2021)

Er zijn stadsgesprekken gevoerd met grote groepen Bredanaars tegelijk. Er werden ook gesprekken gevoerd met individuele Bredanaars die niet uit zichzelf aan een stadsgesprek zouden deelnemen. Daarnaast waren er gesprekken met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, woningcorporaties, ondernemers, de politie, het onderwijs, jongeren, wijkraden en sportverenigingen. Hun antwoord op de vragen over tweedeling is opgeschreven in het Pact van Breda Deel 1.

Een eerste stap naar een meerjarige aanpak (2022 en verder)

Het Pact van Breda Deel 1 beschrijft de herkenning van de tweedeling in Breda en het gevoel van noodzaak om snel in actie te komen. Het geeft ook een eerste voorzet voor oplossingsrichtingen. Het is daarmee een belangrijke stap op weg naar een meerjarig programma Verbeter Breda. De tweede helft van 2021 is ook de periode om de vraag te beantwoorden hoe Verbeter Breda de komende jaren het best kan worden aangestuurd (governance). En hoe de stem van de Bredanaar daarin een duidelijke plek te geven. In 2022 moet het meerjarig programma Verbeter Breda worden uitgewerkt in hele concrete uitvoeringsplannen voor de komende jaren.